តោះតោះ សំរាប់អ្នកត្រូវការ​ GPU ត្រកូល A មានតិចគ្រាប់ទេ 😭😭
– RTX A6000
– RTX A5000
– RTX A4000
តម្លៃឆាតក្នុងផេក
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័​ ឬ Telegram : 060746677