តោះតោះលោកម៉ូយ កញ្ញាម៉ូយអាចមកយកបានហើយ ឥឡូវចូលស្តុកហើយ 😋😋 អរគុណសម្រាប់ការទុកចិត្ត 🤑🤑
⛏ Asus RTX A5000 ⛏
⛏រកបាន​ 100+Mh/s ⛏
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677
#mining #cryptocurrency #BTC