តោះតោះកប់ណាស៉ ROG Strix LC RX 6900 XT មាន​ liquid-cooling មកស្រាប់ ត្រជាក់ដូចទឹកកក 🥶🥶

អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ : 060746677 ឬ Telegram : 060746677
(អនុវត្តវិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ ទាំងអស់គ្នា)