តុ Gaming ឡូយណាស់មានស្តុកតិចទេ មានទំហំ (1m x 0.6m = 100$) និងទំហំ (​1.2m x 0.6m = 110$) អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ✌️🇰🇭
 
Join Telegram Channel here 👉 https://t.me/se7enesport
 
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong #btb #pcbuild#gamingdesk