តម្លៃចុះសាហាវ Asus ROG Strix LC RX 6900 XT មានក្នុងស្តុកស្រាប់ ហើយមិនបាច់ភ័យរឿងក្តៅទេ មាន Cooling Liquid មកស្រាប់ហើយ 😘
⛏Asus ROG Strix LC RX 6900 XT ⛏
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677