តែប៉ុនឹងបានបាយព្រឹកហើយ 😁😁 ឈុតRTX 3080 V2 ចេញទៅហើយកប់ណាស់ អរគុណលោកម៉ូយទាំងអស់ដែលតែងគាំទ្រ និង ជឿទុកចិត្ត 🙏🙏🙏
លេខទូរស័ព្ទ និង Telegram : 060-746677