រៀបឈុត Mining RTX 3060 v1 ចំនួន 3គ្រប់ ដែលអាចរកបាន 150Mh/s ហើយរកចំណូលបាន 300$-350$ ក្នុងមួយខែ តេស្តម៉ាអែម កំដៅ 46°c – 50°c អរគុណច្រើន Brother សំរាប់ការរៀបឈុតនេះ 🤑🤑
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677