អរគុណលោកម៉ូយ ដែលធ្វើការរៀប ឈុត Mining Rig RTX 3060 v1 ចំនួន​18គ្រប់ ជាតិណាស់ 900Mh/s+ 🤑🤑
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677