ឈុត CPU Water Cooling របស់ Thermaltake Pacific C360 DDC ប្រភេទទុយោរឹង មានកង្ហា3 និងស្តុកទឹកបាន 200 ml | 5**$
អរគុណសំរាប់ការកំម៉ុង 👌👌
 
🚛 ដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងប្រទេស
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)
#SE7NESport