ឈុត mining Asus ROG Strix RTX 3060 v2 3គ្រាប់ និង Asus ROG Strix RTX 3060 ti v2 3គ្រាប់ ចេញទៅទៀតហើយ រកបាន 250mh/s ទាន់កាក់ឡើងដាក់អោយហើយទៅ អរគុណបងប្រុសនៅបាត់ដំបង អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ✌️🇰🇭

Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77