ឈុត​ RTX 2060 Super​ 7គ្រាប់ 😋😋 រៀបចំជូន Brother រួចរាល់តេស្តម៉ាអែម 😎😎
⛏ Asus Dual RTX 2060 Super ⛏
⛏រកបាន​ 300+Mh/s ⛏
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677
#mining #cryptocurrency #BTC