ចេញទៅបណ្តើរៗហើយឈុតសំរាប់ធ្វើការងារធំៗ សំរាប់ Professional Gamer និង Professional designer ឈុតនេះប្រមូលសិនទាល់តែអស់ VGA ពីស្តុក 😘😘
អាចទំនាក់ទនងតាមលេខទូរសព្ទ៍ និង Telegram : 060746677