ឈុតជំនាន់ទី 12 CPU : i5 12400F + Asus Prime B660M-K D4 មានក្នុងស្តុកហើយ លោកម៉ូយអាចមករៀបបានហើយ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ✌️🇰🇭
 
Join Telegram Channel here 👉 https://t.me/se7enesport
 
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong #btb #pcbuild