ជះលុយ ​400$ រៀប Water Cooling មួយអែមណាស់ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport 👌🇰🇭
#SE7NESport #Battambong#Gaming