ជិតដល់ថ្ងៃចូលស្តុកហើយ លឿនៗសល់តិចគ្រាប់ទេបងប្អូន 😘😘
⛏Asus Tuf Gaming RTX 3060 ti LHR ⛏
⛏Asus Dual Mini RTX 3060 ti LHR ⛏
💰ចំនូលបានប្រហែល 3$ ឡើងក្នុងមួយថ្ងៃ💰
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677