ជាតិណាស់ Asus ROG Strix RTX 3070 non LHR រៀបចំហើយចំនួន 12គ្រាប់ តេស្តកំដៅ​ តេស្ត Hashrate ហើយម៉ាអែម ចាំទទួលផងខាងមកប្រុសខាងកំពុងសោម សុំទោសជើងនិងចាំរៀងយូរបន្តិច 🙏🙏
⛏ Asus ROG Strix RTX 30870 non LHR ⛏
⛏រកបាន 740+Mh/s ⛏
អាចផ្ញើបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 06074667