ចេញទៅហើយ ROG Strix Arion | តម្លៃ 45$ ដាក់ M.2 ធ្វើ External អរគុណបងប្រុសនៅភ្នំពេញ 👋
Contact : 060 74 66 77 👌