ចេញទៅហើយ Gigabyte GTX 1060 3G មួយទឹក អរគុណ Brother ខាងសៀមរាប សម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport 👏🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong