ចេញទៅហើយ Desktop External Hard Drive ម៉ូដែល StoreJet 35T3 ទំហំ 8TB អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ 🤝🇰🇭
 
ទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕