ចេញទៅមួយទៀតហើយ ឈុតជំនាន់ទី 11 ជាមួយ GTX 1650 4GB | តម្លៃ 685$ អរគុណ Brother មកយកដល់ហាងម៉ង Thank For Your Support🙏
• Spec Details:
– CPU : Intel Core i5-11400F
– MB : Asus Prime H510M-K
– RAM : XPG D50 DDR4 8GB
– Storage : M.2 120GB+HDD 1TB
– VGA : Asus Tuf GTX 1650 4GB
– Case : Darkflash DLM 22
– POWER : SAMA GS550W
🚚 ដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេស
Contact : 060 74 66 77 👌
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport