ចេញទៅមួយទៀតហើយ ឈុតជំនាន់ទី 12 | តម្លៃ 500$ 🙏
• Spec Details:
– CPU : Intel Core i5-12400F
– MB : Asus Prime B660M-K D6
– RAM : XPG D50 DDR4 8GB
– POWER : SAMA GS550W
🚚 ដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេស
Contact : 060 74 66 77 👌
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport