ចេញទៅមួយឈុតទៀតហើយឈុតមួយទឹកលាយថ្មី តម្លៃ 4xx$ អរគុណបងប្រុសនៅបាត់ដំបងផ្ទាល់ សម្រាប់ការគាំទ្រ 🇰🇭🇰🇭
• Spec Details:
– CPU : Intel Core i5-7500
– MB : MSI H110M
– RAM : XPG D50 DDR4 16GB
– Storage : SSD 256GB+HDD 1TB
– VGA : Asus GTX 1060 3GB
– Case : Darkflash DLM 22
– POWER : SAMA GS550W
ដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេស 🚛
Contact : 060 74 66 77
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport