ចេញទៅទៀតហើយ Transcend StoreJet 35T3 8TB External Hard Drive | តម្លៃ 250$ មានការធានា1ឆ្នាំពេញ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ 🤝🇰🇭
Contact : 060746677
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕