ចេញទៅទៀតហើយ RGB កប់ណាស់ ជាមួយនិង​ GTX 1060 3G តម្លៃធូរថ្លៃ😍😍
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677