ចេញទៅទៀតហើយ INNO3D RTX 2060 Super តម្លៃ 6xx$ ចំនួន12គ្រាប់​ខាងបងនៅសៀមរាប អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ✌️🇰🇭
 
Join Telegram Channel here 👉 https://t.me/se7enesport
 
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong #btb #pcbuild#2060super