ចេញទៅទៀតហើយ Asus ROG Strix RTX 3080 v2 (LHR) 18 គ្រាប់ គេកក់អស់ហើយ ចូលឆ្នាំចិនហើយមកដល់ 10គ្រាប់ទៀត 😍🇰🇭

ចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនង : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong