ចេញទៅទៀតហើយ ឈុត Mining អភិជន RTX A2000 26គ្រាប់ ជាតិសាហាវ រៀបហើយចាំថតអោយមើលទៀត អរគុណ Brother ខាងបាត់ដំបង អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ✌️🇰🇭
Join Telegram Channel here 👉 https://t.me/se7enesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77