ចេញទៅទៀតហើយ ឈុតពេញនិយមបំផុត Asus GTX 1650 + i5 11th តម្លៃ 735$ ជាមួយការធានាពី1ឆ្នាំដល់ 3ឆ្នាំ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ✌️🇰🇭
 
Join Telegram Channel here 👉 https://t.me/se7enesport
 
ទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong #btb #pcbuild #pcgaming