ចេញទៅទៀតហើយបាទ Asus ROG Gladius II មួយទឹក​ ✌️🇰🇭 អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ។​
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong #btb #pcbuild #pcgaming