ចេញទៅទៀតហើយឈុតធំ ស្អាតណាស់ ជាមួយ RTX 3060 ti 😋😋😋
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ៌ និង Telegram : 060746677
Tech Spec :
– CPU : Intel Core™ i7-11th
– CPU COOLER : Asus ROG Strix LC 240 RGB White Edition
– M/B : Asus ROG Strix Z590-F Gaming WiFi
– RAM : XPG D50 RGB 3000MHz RGB 32GB
– GPU : Asus ROG Strix Gaming RTX 3060 Ti
– Storage : M.2 256GB + SSD 3T
– PSU : Thunder X3 800w