ចេញទៀតហើយឈុត Mining
⛏ Asus Tuf RTX 3070 v1 ចំនួន 9គ្រាប់⛏
⛏អាចរកបាន 550Mh/s ⛏
💰រកចំណូលបាន 1250$-1350$ ក្នុងមួយខែ 💰
តេស្តម៉ាអែម កំដៅ 46°c – 50°c អរគុណច្រើន Brother សំរាបការរៀបឈុតនេះ 🤑🤑
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677
#mining #cryptocurrency #BTC