ចូលស្តុកហើយ Gigabyte RTX A2000 6GB ជីកបាន 39-42Mh/s សុីភ្លើង 80w កម្តៅ 58-68 °C ចូលបានមិនច្រើនគ្រាប់ទេ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ✌️🇰🇭
 
Join Telegram Channel here 👉 https://t.me/se7enesport
 
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong #btb #pcbuild #mining #RTXA2000