ចូលស្តុកហើយ Asus ROG Strix RTX 3060 ti LHR
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័​ ឬ Telegram : 060746677