ចូលស្តុកវិញហើយ !! USB Wifi TP-Link AC600 តម្លៃ 18$ បងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើវា​ ដឹងពីគុណភាពវាហើយ 😘
Contact : 060746677
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕