ចាំទទួលអូនផងចេញទៅហើយ MSI RTX 3070 Ventus 6គ្រាប់(​មួយតឹក) 😎😎😎អរគុណសំរាប់ការជឿទុកចិត្ត🙏🙏🙏