ចាប់ផ្តើមទទួលកំម៉ុងចាប់ពីថ្ងៃនេះចំពោះ Asus RTX A5000
⛏ Asus RTX A5000 ⛏
⛏ រកបាន 100+mh/s ⛏
❄️កម្តៅ 55 °C ដល់ 65 °C❄️
 
📍អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 06074667
📍ផ្ញើបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង