គ្រួសារត្រកូលអភិជន Asus មកជុំគ្នាអស់ហើយ 🤑🤑
⛏Asus ROG Strix RTX 3090⛏
⛏Asus RTX 3090 EKWB ⛏
⛏Asus ROG Strix RTX 3080 ti⛏
⛏Asus ROG Strix RTX 3070 ti ⛏
⛏Asus Dual Mini RTX 3060 ti ⛏
តម្លៃធូរៗ​ 😁😁
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677
#mining #cryptocurrency