គំរបលេងក្រោយសម្រាប់ VGA ដាក់រូបអីក៏បាន ខ្នាតប៉ុនណាក៏បាន ២អាទិត្យបាន 👍🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport#Battambong