ខ្សែ XPG RGB សំរាប់ Mainboard និង VGA អាចដាក់ SYNC ពណ៍បាន 😘😘😘

តម្លៃ សំរាប់Mainboard 24 Pin Cable = 45 $
តម្លៃ សំរាប់VGA 16 Pin Cable = 40 $

Follow me now
Facebook Page : https://www.facebook.com/xse7enesportx/
Google Map : http://bit.ly/2NHKtaF
Website : https://www.se7enesport.com/
Telegram : https://t.me/joinchat/AAAAAFNMbWRP0sNn2Mz4KA
Instragram : https://www.instagram.com/se7en_e.sport/
KIT : https://kit.co/se7enesport
Twitch : https://www.twitch.tv/se7en_esport
Twitter : https://twitter.com/SE7ENESport
Youtube : https://www.youtube.com/c/SE7ENESport?sub_confirmation=1