ក្រាហ្វិចកាត Nvidia RTX A6000 មាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់ មានការធានាពីក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវ យកទៅរៀបម៉ាសុីន Mining ក៏បាន រៀបជាឈុតតម្លៃកាន់តែពិសេស 😍🇰🇭🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport#Battambong
​​​​​​​