ក្រាហ្វិចកាត Asus ROG Strix RTX 3060 ti មានក្នុងស្តុកស្រាប់ រៀបជាឈុតតម្លៃកាន់តែពិសេស អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport 😍🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport#Battambong