ក្នុងស្តុកស្រាប់ Gaming​ Mouse Asus ROG Gladius II Core | តម្លៃ 39.99$ មានល្បឿន 6,200 DPI អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ 🤝🇰🇭
 
ទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Telegram : https://t.me/se7enesport
#SE7NESport #Battambong #pcbuild #pcgaming#mining