ក្នុងស្តុកស្រាប់ Asus External Hard Drive FX ទំហំ 1TB​ | តម្លៃ 74.99$ សំខាន់មាន RGB និងការធានាមួយឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុនទៀតផង អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ 🤝🇰🇭
 
ទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
#SE7NESport #Battambong #pcbuild #pcgaming#mining