កំពូល Motherboard សម្រាប់ Mining 👉 MSI B360-F Pro support CPU ជំនាន់ទី 9 | តម្លៃ 250$ ធានា១អាទិត្យ សល់5គ្រាប់បង្ហើយស្តុក ✌️🇰🇭
 
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
លេខទូរសព្ទ័ : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong #mining