កៅអី Gaming DXRacer Origin Series ដែលក្នុងស្តុកមាន 2ពណ៍ ខៀវខ្មៅ និង​ សខ្មៅ ។
📍អង្គុយបាន 120Kg ចុះក្រោម
📍សាច់ស្អាត
អាចផ្ញើបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 06074667