កូនពៅចេញទៅហើយ មួយគ្រាប់បង្ហើយ !! Monitor Hugon 32″ FHD 75Hz អេក្រង់កោង អរគុណ Brother ខាងកំពង់ចាម​ 😘
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕