កាស Xiberia V18 Gaming មួយទឹក បុកខ្លាំង លឺច្បាស់ នៅស្អាត 99% ទិញលូវមានថែមជើងទ្រកាសមួយភ្លាម​ៗ | តម្លៃ 15$
🚚 ដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងប្រទេស
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)