កាស Xiberia V18 Gaming មួយទឹក ចេញទៅហើយ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport 👌🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport#Battambong