កាស Xiberia V18 Gaming មួយទឹក បុកខ្លាំង លឺច្បាស់ នៅស្អាត 99% ទិញលូវមានថែមជើងទ្រកាសមួយភ្លាម ៗ | តម្លៃ 15$
អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport#Battambong