កប់ណាស់ Gigabyte Gaming RTX 3090 មួយទឹក 99% ប្រើបានតិចខែ ដូរ Thermal Pad ហើយស្រេច មាន 5គ្រាប់ក្នុងស្តុកស្រាប់ ទិញភ្លាមបានភ្លាម 😍🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport#Battambong #mining #RTX3090